Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.06.2021
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM21060101Určení ověrovatelů zápisu
ZM21060102Volba návrhové komise
2Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21060201Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2020
ZM21060301Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2020
4Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
ZM21060401Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
5Ostatní záležitosti
ZM21060501Financování a přijetí dotace k akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS)“ pro JSDH Boletice nad Labem
ZM21060502SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění Akčního plánu a indikátorů za rok 2020
ZM21060503Žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty na akce sportovního kalendáře 2021
ZM21060504Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 99 01
ZM21060505Žádost o poskytnutí individuální dotace
ZM21060506Podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace sportovního hřiště při Základní škole Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace“
ZM21060507Souhlas s investiční akcí „Modernizace mantinelů a výsledkové tabule“ - HC Děčín z.s.
ZM21060508Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se zajištění tzv. třídící slevy pro obce
ZM21060509Zápis z 19. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 15.06.2021
ZM21060510Zápis ze zasedání FV ZM č.6/2021 ze dne 14. 06. 2021
ZM21060511Žádosti o poskytnutí mimořádných individuálních dotací v oblasti kultury pro rok 2021
6Problematika pozemků
ZM21060601Prodej části pozemku p.č. 971/11 k.ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM21060602Směna pozemků v k.ú. Děčín a k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM21060603Prodej pozemku p.č. 380/4 k.ú. Boletice nad Labem
ZM21060604Prodej pozemku p.č. 987/6 k.ú. Podmokly
ZM21060605Prodej části pozemku p.č. 876/1 k.ú. Podmokly
ZM21060606Pozemek p.č. 24/2 k.ú. Nebočady – bezúplatný převod
ZM21060607Prodej obsazené bytové jednotky č. 791/6 v budově č.p. 791, ul. Krokova, Děčín I
ZM21060608Pozemek p.č. 112 k.ú. Děčín - Staré Město - prodej, Pozemky p.č. 115, 117 k.ú. Děčín - Staré Město - informace
ZM21060609Prodej pozemku p.č. 783/16 k.ú. Děčín - Staré Město
ZM21060610Prodej části pozemku p.č. 1088/1 k.ú. Podmokly - záměr N
ZM21060611Majetkové urovnání k části pozemku p.č. 1075 k.ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM21060612Prodej pozemku p.č. 612/13 k.ú. Folknáře
ZM21060613Prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM21060614Prodej části pozemku p. č. 3470/1 k. ú. Podmokly - záměr
ZM21060615Prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM21060616Prodej pozemků v k. ú. Bynov - záměr
ZM21060617Prodej pozemku p. č. 170/24 k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM21060618Prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov - revokace, záměr
ZM21060619Prodej pozemků v k. ú. Děčín - záměr
ZM21060620Prodej pozemku p. č. 1604 k. ú. Horní Oldřichov
ZM21060621Prodej pozemku p. č. 247/5 k. ú. Dolní Žleb
ZM21060622Prodej části pozemku p. č. 237/1 k. ú. Děčín - Staré Město
ZM21060623Prodej pozemků p. č. 1218 a p. č. 721/1 vše k. ú. Prostřední Žleb - revokace
7Informace o činnostech orgánů města
ZM21060701Informace o činnostech orgánů města
8Návrhy zastupitelů
9Diskuse s občany
10Dotazy a informace členů zastupitelstva