Mgr. Roman Žaloudek

loading...
Povinně zveřejňované informace
01 - Úplný oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu:

Statutární město Děčín

02 - Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

03 - Popis organizační struktury

Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizačním řádu statutárního města Děčín.

04 - Kontakty, úřední hodiny

Podrobné informace o kontaktech a úředních hodinách najdete zde.

05 - Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

běžný účet u České spořitelny, a.s. – číslo účtu: 19-921402389/0800

běžný účet u Komerční banky, a.s. – číslo účtu: 19-223-431/0100

06 - Identifikační číslo organizace (IČO)

Identifikační číslo osoby (IČO): 00261238

07 - Daňové identifikační číslo (DIČ)

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00261238

08 - Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky

09 - Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat:

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Místo a způsob, jak získat informaci:

 • prostřednictvím datové schránky na adrese (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • prostřednictvím elektronické pošty na elektronické adrese podatelny posta@mmdecin.cz
 • prostřednictvím pošty na adrese Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • prostřednictvím telefonu na čísle 412 593 111 nebo bezplatná linka 800 100 730
 • prostřednictvím faxu na čísle 412 593 340
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či na příslušných odborech na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV nebo ul. 28. října 1155/2, Děčín I
 • ústně do protokolu na příslušném odboru Magistrátu města Děčín (kontakty najdete zde).
 • na úřední desce
 • na webových stránkách www.mmdecin.cz

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

 • obsah písemného záznamu na listině
 • záznam uložený v elektronické podobě
 • zvukový záznam
 • obrazový záznam
 • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

10 - Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz

Podatelny magistrátu jsou otevřené:

podatelna v budově A1,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
 recepce budovy B1,
28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)
     
pondělí, středa07:15 - 17:00 hod. pondělí, středa07:15 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek07:15 - 14:30 hod. úterý, čtvrtek, pátek07:15 - 14:30 hod.

Vyřízené žádosti o informace

11 - Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz
 • ústně u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
12 - Formuláře

Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

13 - Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (popisy postupů)

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

 
14 - Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 
15 - Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

16 - Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17 - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

18 - Seznam organizací

Seznam všech příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 
 • Lesní úřad Děčín, IČO: 47274760, Děčín IXXI, Bynovská 74/20,
 • Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, IČO: 00078921, Děčín IV, Žižkova 1286/15,
 • Centrum sociálních služeb Děčín, IČO: 71235868, Děčín I, ul. 28.října 1155/2,
 • Zámek Děčín, IČO: 00078867, Děčín I, Dlouhá jízda 1254,
 • Městská knihovna Děčín, IČO: 64679454, Děčín I, Karla Čapka 1441/3,
 • Městské divadlo Děčín, IČO: 00673692, Děčín IV, Teplická 75,
 • Mateřská škola, IČO: 72744120, Děčín II, Riegrova 454/12a,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34,
 • Mateřská škola, IČO: 72744201 Děčín II, Liliová 277/1,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín II, Tylova 814/1,
 • Mateřská škola, IČO: 72744286, Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4,
 • Mateřská škola, IČO: 49888544, Děčín XXXII, Májová 372,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXXII, K.H.Borovského 336,
 • Základní škola, IČO: 72743492, Děčín I, Komenského nám. 622/3,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín I, Sládkova 1300/13,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 47274743, Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Školní 1475/17,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Weberova 1535/16,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72743972, Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín X, Saská 259/40,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola + školní jídelna Děčín XVII, Jalůvčí 97,
  • odloučené pracoviště Základní škola + školní družina Děčín XVII, Svatopluka Čecha 207/7,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744057, Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 331,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IX, Rudolfova 76,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744367, Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 178,
 • Základní škola, IČO: 72744448, Děčín XXXII, Míru 152,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín XXXII, Míru 152,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín XXXII, Přímá 152,
 • Základní škola, IČO: 72743735, Děčín II, Kamenická 1145,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Kamenická 70,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín II, Kamenická 1145,
 • Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, IČO: 72743573, Děčín II, Vrchlického 630/5,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Vrchlického 447/7,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín II, Vrchlického 630/78,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744529, Děčín III, Březová 369/25,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín III, Březová 369/25,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín III, Březová 370/33,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín III, Rakovnická 306,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín III, Březová 370/33,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72743816, Děčín IV, Raisova 688/11,
  • odloučené pracoviště Základní škola Děčín IV, Bezručova 588/6,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola + školní jídelna Děčín XII, Chmelnická 44,
 • Základní škola, IČO: 72743891, Děčín VI, Na Stráni 879/2,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VI, Klostermannova 869/74,
 • Školní jídelna 72744138 Děčín I, Sládkova 1300/13,
 • Školní jídelna 47274247 Děčín IV, Jungmannova 3,
 • Dům dětí a mládeže, IČO: 70949565, Děčín IV, Teplická 344/38,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín XXXII, V Sídlišti 387,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín IV, Divišova 217/8,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín XXVII, Březiny 98,
 • Děčínská sportovní, IČO: 75107350, Děčín I, Oblouková 1400/6.

Organizační složky zřizované statutárním městem jsou:

 • Středisko městských služeb Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I,
 • Městské turistické centrum Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV,
 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín.
19 - Podané žádosti o informace

Přehled podaných žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.

20 - Za správnost informací odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

21 - Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Rašková

 412 593 229

 michaela.raskova@mmdecin.cz

loading...
Živnostenské podnikání - životní situace
01 - kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B2 (ve dvoře), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí oddělení:

Bc. Jitka Hanousková
 412 591 126   jitka.hanouskova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Jana Křivanová
 412 591 131   jana.krivanova@mmdecin.cz

Věra Šátková, DiS.
 412 591 125   vera.satkova@mmdecin.cz

Jana Kratochvílová
 412 591 128   jana.kratochvilova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

02 - základní informace k životní situaci

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

03 - správní obvod obce s rozšířenou působnosti Děčín

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

04 - správní poplatky

Zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, položka 24

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání1 000 Kč
Další ohlášení živnosti500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (poplatek za každou i započatou stránku)20 Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona50 Kč

Předmětem poplatku není:

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky:

 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
05 - výpis ze živnostenského rejstříku

Ohlašovací živnosti - volná, řemeslné, vázané

V případě doložení všech podkladů je po ohlášení vystaven výpis ze živnostenského rejstříku do 5 dnů. Správní poplatek za vstup do podnikání činí 1 000 Kč. Při ohlášení dalších živností (jedné nebo více) je správní poplatek 500 Kč. Platí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu města.

Koncesované živnosti

Pro vystavení koncesované živnosti se podává žádost. Živnostenský úřad tuto žádost předkládá k vyjádření orgánu státní správy, který je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti. V případě, že jsou splněny podmínky pro vydání koncese, živnostenský úřad rozhodne o vydání koncesované živnosti. Po nabytí právní moci rozhodnutí je podnikateli do 5 dnů vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Správní poplatek za vstup do podnikání činí 1 000 Kč. Při žádostí o další koncesi (jedné nebo více) je správní popletek 500 Kč. Platí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu města.

06 - oznámení změn

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců.

Správní poplatek za tuto změnu je 100 Kč. Platí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu města.

Činnosti bez správního poplatku:

 • přerušení provozování živnosti
 • obnovení provozování živnosti
 • oznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně
 • změna odpovědného zástupce
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění
07 - žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku za každou i započatou stránku činí 20 Kč.

08 - formuláře
 • žádosti naleznete ve formátu PDF (nutno vytisknout, vyplnit a podat osobně) - zde
 • odkaz na elektronické podání ve formátu JRF (jednotného registračního formuláře) - zde
 • veškeré přílohy také ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
loading...
Podnikání v zemědělství - životní situace
01 - kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B2 (ve dvoře), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí oddělení:

Bc. Jitka Hanousková
 412 591 126   jitka.hanouskova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Monika Zučková
 412 591 122   monika.zuckova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

02 - základní informace k životní situaci
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.
03 - kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.
04 - správní obvod obce s rozšířenou působnosti Děčín
Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.
05 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele:

 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie)
 • znalost jazyka českého (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie)
06 - jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.
07 - jaké doklady je nutné mít s sebou
 • občanský průkaz
08 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“ lze získat u Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad.

Elektronické formuláře ke stažení:

09 - jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,--. Poplatek se hradí v hotovosti nebo kreditní kartou v pokladně magistrátu.
10 - jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů.
11 - kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
12 - jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
13 - podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
14 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže Vás Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, odmítne zapsat do evidence zemědělských podnikatelů, můžete se do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje - Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad.
15 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, uložena pokuta až do výše 50 tis. Kč.
02.02.2021 - 12:15

ŽS - Matrika

loading...
Matrika - životní situace
01 - kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí oddělení:

Bc. Jitka Hanousková
 412 591 126   jitka.hanouskova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin

Elektronické objednání na úřad:

02 - sňatky a vše s tím spojené

Pracovníci agendy:

Jarmila Bedrníčková
 412 591 422   jarmila.bedrnickova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • termíny svatebních a slavnostních obřadů
 • vydávání oddacích listů
 • vyřizování sňatků s cizinci
 • vyřizování dokladů
 • zvláštní matrika Brno
 • vydávání opisů matričních dokladů

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

03 - registrované partnerství

Pracovníci agendy:

Jarmila Bedrníčková
 412 591 422   jarmila.bedrnickova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • uzavření registrovaného partnerství

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

04 - rodné listy, změny jména a příjmení

Pracovníci agendy:

Karla Bělohlavová
 412 591 215   karla.belohlavova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • vydávání rodných listů
 • opisy matričních dokladů
 • žádosti o změnu jména a příjmení

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

05 - narození nebo osvojení dítěte

Pracovníci agendy:

Karla Bělohlavová
 412 591 215   karla.belohlavova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • narození dítěte
 • osvojení dítete
06 - úmrtí

Pracovníci agendy:

Věra Drbohlavová
 412 591 214   vera.drbohlavova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • vydávání úmrtních listů

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

07 - státní občanství

Pracovníci agendy:

Věra Drbohlavová
 412 591 214   vera.drbohlavova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • státní občanství

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

08 - zvláštní matrika v Brně

Pracovníci agendy:

Jarmila Bedrníčková
 412 591 422   jarmila.bedrnickova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

09 - opisy matričních dokladů, doslovné výpisy, sbírky listin

Pracovníci agendy:

Barbora Strašnovová
 412 591 315   barbora.strasnovova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

Agenda:

 • nahlížení do matričních knih a sbírek listin
 • opisy matričních dokladů
 • doslovné výpisy

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy a Ministerstvo vnitra ČR)

10 - správní poplatky

vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listubez poplatku
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu100 Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost)20 Kč
vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení100 Kč
vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech1 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR3 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR2 000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost1 000 Kč
vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem500 Kč

11 - formuláře

Formuláře ke stažení

02.02.2021 - 12:14

ŽS - Registr vozidel

loading...
Registr vozidel - životní situace
01 - Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

Vedoucí oddělení:

Ing. Milena Šikýřová-Mestlová
 412 591 172   milena.sikyrova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý od 08:00 hodin do 13:00 hodin
čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin (pouze dovozy vozidel)

Pracovníci agendy:

Pavel Čermák
 412 591 243   pavel.cermak@mmdecin.cz

Alice Hanáčková
 412 591 424   alice.hanackova@mmdecin.cz

Milan Král
 412 591 244   milan.kral@mmdecin.cz

Zlata Paroubková
 412 591 241   zlata.paroubkova@mmdecin.cz

Jiří Řehák
 412 591 245   jiri.rehak@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

02 - S čím se na výše uvedené pracovnice můžete obrátit
 • Nové, dosud neregistrované vozidlo
 • Žádost o změnu údajů v registru vozidel
 • Dočasné vyřazení vozidla z registru
 • Trvalé vyřazení vozidla z registru
 • Odhlášení vozidla
 • Přidělení registrační značky, vydání technického průkazu
 • Doklad o ekologické likvidaci vozidla
03 - Bližší informace
Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:
 
Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)
04 - Správní poplatky

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li o:

motocykl do 50 cm³300 Kč
motocykl nad 50 cm³ včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky500 Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly800 Kč
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně500 Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti700 Kč
 

Další správní poplatky:

vyřazení vozidla z provozu200 Kč
vydání tabulky registrační značky (cena za každou tabulku)200 Kč
vydání tabulky registrační značky na přání (cena za každou tabulku)5 000 Kč
vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou (cena za každou tabulku)600 Kč
vydání tabulky zvláštní registrační značky (cena za každou tabulku)500 Kč
zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel (cena za každou změnu)50 Kč
rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu300 Kč
rezervace registrační značky na přání v ostatních případech500 Kč

05 - Formuláře
Formuláře ke stažení
02.02.2021 - 12:14

ŽS - Řidičský průkaz

loading...
Řidičský průkaz - životní situace
01 - Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

Vedoucí oddělení:

Ing. Milena Šikýřová-Mestlová
 412 591 172   milena.sikyrova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Ivana Hynková
 412 591 220   ivana.hynkova@mmdecin.cz

Renata Marešová
 412 591 487   renata.maresova@mmdecin.cz

Kateřina Mašková
 412 591 161   katerina.maskova@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí):   Hotové doklady

Elektronické objednání na úřad:

02 - S čím se na výše uvedené pracovnice můžete obrátit
 • Karta řidiče, body
 • Mezinárodní řidičský průkaz
 • Odevzdání řidičského průkazu
 • Profesní způsobilost řidiče
 • Vydání řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu
 • Změna údajů
 • Ztráta, odcizení, poškození ŘP
03 - Bližší informace
Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:
 
Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

Řidičské průkazy

Obrázek zvětšíte kliknutím myší na obrázek.

04 - Správní poplatky

vydání řidičského průkazu200 Kč
vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě700 Kč
vydání mezinárodního řidičského průkazu50 Kč
vydání paměťové karty podniku700 Kč
vydání paměťové karty dílny700 Kč
vydání paměťové karty řidiče700 Kč
vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 30 a)200 Kč

05 - Formuláře
Formuláře ke stažení
02.02.2021 - 12:13

ŽS - Cestovní doklad

loading...
Cestovní doklad - životní situace
01 - Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí oddělení:

Bc. Jitka Hanousková
 412 591 126   jitka.hanouskova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek: 08:00 - 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Pavla Tondrová
 412 591 421
 pavla.tondrova@mmdecin.cz

Ilona Smoligová
 412 591 139
 ilona.smoligova@mmdecin.cz

Pavla Klomfarová
 412 591 156
 pavla.klomfarova@mmdecin.cz

Marek Smutný
 412 591 153
 marek.smutny@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí):   412 591 153

Elektronické objednání na úřad:

02 - S čím se na výše uvedené pracovnice můžete obrátit
 • Žádost o vydání biometrického cestovního pasu
 • Źádost o vydání biometrického cestovního pasu v kratší lhůtě (takzvaný blesk)
 • Žádost o vydání biometrického cestovního pasu v kratší lhůtě (takzvaný superblesk)
 • Nahlášení ztráty nebo odcizení cestovních doklad
03 - Bližší informace

Adresa Ministerstva vnitra ČR

cestovni pasy   cestovani deti

Obrázky zvětšíte kliknutím myší na obrázek.

04 - Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů:

občan starší 15 let600 Kč
občan mladší 15 let100 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu:

pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání (správní poplatek se platí před převzetím cestovního pasu)100 Kč

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů:

 • Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách:

vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra6 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností4 000 Kč
převzetí u Ministerstva vnitra2 000 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra2 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností1 500 Kč
převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra3 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností2 000 Kč
převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč
při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností3 000 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500 Kč
převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč
při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností1 000 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.
02.02.2021 - 12:12

ŽS - Občanský průkaz

loading...
Občanský průkaz - životní situace
01 - Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Pavla Tondrová
 412 591 421   pavla.tondrova@mmdecin.cz

Ilona Smoligová
 412 591 139   ilona.smoligova@mmdecin.cz

Pavla Klomfarová
 412 591 156   pavla.klomfarova@mmdecin.cz

Marek Smutný
 412 591 153   marek.smutny@mmdecin.cz

Zlatuše Ohnesorge
 412 591 402   zlatuse.ohnesorge@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí):   412 591 153

Elektronické objednání na úřad:

02 - Jaké doklady je nutné mít s sebou

První občanský průkaz i každý další dětský OP:

 • rodný list (originál) - předkládá se vždy.

Před ukončením platnosti OP:

 • dosavadní občanský průkaz.

Ztráta, odcizení, poškození, zničení:

 • potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty…),
 • pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz).

Ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR:

 • rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu,
 • doplnění nepovinných údajů (zápis titulu) originál diplomu.
03 - Bližší informace

obcansky prukaz 1   obcansky prukaz 2

Obrázky zvětšíte kliknutím myší na obrázek.

04 - Správní poplatky

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500 Kč
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra300 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností200 Kč
při převzetí u Ministerstva vnitra100 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností300 Kč

Ostatní poplatky:

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu200 Kč
vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc (budou vydávány pouze z důvodu voleb)100 Kč
vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let50 Kč
vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky100 Kč
vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy100 Kč
převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti100 Kč
odblokování elektronické autentizace občanského průkazu100 Kč
výměna občanského průkazu z důvodu konce platnostizdarma

05 - Formuláře
Formuláře ke stažení
12.01.2021 - 09:33

10 - správní poplatky

vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listubez poplatku
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu100 Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost)20 Kč
vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení100 Kč
vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech1 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR3 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR2 000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost1 000 Kč
vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem500 Kč

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top